A Condensed Progression of EyeDraw:

v0.1:: 10/17/2003
v1.0:: 12/02/2003
v2.0:: 02/13/2004